Thailand Animator 2


9 พ.ค. 56 Sputnik Tales Studio ร่วมกับ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสยามกัมมาจล และบริษัทแอนิเมชั้นชั้นนำแถลงข่าวผลการคัดเลือก 10 ผลงานแอนิเมชั้นเพื่อสังคม สำหรับฉายใจงาน Thailand Animator2

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล