กิจกรรมการประกวด หนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

โครงการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ

การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อ ภายใต้แนวคิด “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล” ผลิตหนังสั้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิตอล ด้วยวิธีการและเทคนิคที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อในการให้ความรู้แก่ประชาชน

 

ประเภทของการประกวด

2.ประเภทประชาชนทั่วไป

1. ประเภทอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

- ประเภททีม ทีมละไม่เกิน 4 คน

- เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อ และการผลิตสื่อ

- สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา

1. เนื้อหาของหนังสั้นต้องเกี่ยวข้องการรู้เท่าทันสื่อ หรือมีแนวคิดเพื่อกระตุ้นการรู้เท่าทันสื่อ

3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ หนังสั้น ด้วยตนเองโดย ห้ามนำเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

7. สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดของ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงาน กสทช. และองค์กรภาคี

*** คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามความเหมาะสม

มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 255628 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 25561 ตุลาคม 255610 – 12 ตุลาคม 2556

เอกสารประกอบการสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน

- หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา)

ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องส่ง

- STORY BOARD (ขนาดไม่ต่ำกว่า A3) พร้อมคำบรรยายรายละเอียดใต้ภาพ STORY BOARD เป็นภาพเขียน ภาพถ่าย หรือ Computer Graphic ที่สามารถสื่อสารให้เข้าใจเรื่องราวที่นาเสนอได้

เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน ทีมที่เข้ารอบให้เหลือ 30 ทีม (ประเภทละ 15 ทีม)

 

รอบตัดสิน

- สำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต หนังสั้น รู้เท่าสื่อ ทีมที่เข้ารอบ 30 ทีมเพื่อส่งเข้าประกวด ทีมละ 10,000 บาท

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาตัดสิน โดยจะทำการคัดเลือกจากสคริปต์ และหนังสั้น ความยาว 6 – 8 นาที

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

- รางวัลผู้ชมสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร (พิจารณาจากจำนวนผู้กดไลค์ จากสื่อออนไลน์ Youtube)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านรู้เท่าทันสื่อและด้านการผลิตหนังสั้น

1. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ

3. การผลิต เทคนิคการนำเสนอ

 

ช่องทางในการส่งผลงานเข้าประกวด

 

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

โทรศัพท์: 02 271 0151 – 60 ต่อ 455, 482

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หลักเกณฑ์การประกวด.pdf(48 KB)

 
&feature=share

พิมพ์อีเมล