รวมเพื่อน เขยื่อนยิ้ม

590624 newsac1
24 มิ.ย. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมจัดงาน สมัชชาเด็กและเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ "รวมเพื่อน เขยื่อนยิ้ม" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีดีจัง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิต ค้นหาพลังร่วมคนรุ่นใหม่พื้นที่สร้างสรรค์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

"เวทีนี้ต้องมีพี่เลี้ยง"

590619 news2
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บทบาทพี่เลี้ยง สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ในการทำงานพัฒนาเด็กด้วยกระบวนการ 3ดี มีผู้เข้าร่วมเกือบ 100 คนจาก 21เมือง ส่งผ่านความรู้โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

590611 news4
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็นคณะทำงาน"ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

MIDL: การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

590525 MIDL7
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 สสย. ร่วมกับ Thai Civic Education และกสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล