การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

590611 news4
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็นคณะทำงาน"ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

MIDL: การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

590525 MIDL7
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 สสย. ร่วมกับ Thai Civic Education และกสทช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากรอบแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย"

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.จัดอบรมเยาวชน 3ดี

590316 news5วันนี้ (16 มี.ค.59) สถาบันสื่อเเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดกระบวนการอบรมเยาวชน 3ดี ให้กับเด็กเยาวชนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ณ ทอแสงรีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะ “การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย”

590310 news2
เมื่อวันที่ 10มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center) จัดเวทีสาธารณะ "การศึกษาสร้างพลเมือง...พลเมืองสร้างประชาธิปไตย" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล