อบรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

580402 thaicivic3
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับ Thai Civic Education จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาวิทยากรกระบวนการครั้งที่ 2 "ผสานนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย"วันที่ 2-4 เมษายน 2558 ที่โรงแรม IBIS BANGKOK RIVERSIDE ถ.เจริญนคร กรุงเทพฯ

อนึ่งผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม Thai Civic education, คณะครุศาสตร, จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิฟรีดิช เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung: FES), สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

จัดงานครั้งนี้เพื่อ
1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือประกอบการอบรมวิทยากรกระบวนการด้านการศึกษาเพื่อความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และพัฒนาเป็นหลักสูตรการพัฒนาแบบออนไลน, (On-line training) ใน ๔ ประเด็นประกอบด้วย

  • 1) การรู้เท่าทันการเมือง (Political literacy)
  • 2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy)
  • 3) สิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental education and Sustainabledevelopment education)
  • 4) การจัดการศึกษาเพื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Pluralism education)

2. เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย580402 thaicivic1

580402 thaicivic2

580402 thaicivic4

ขอบคุณภาพจาก Thai Civic Education

พิมพ์อีเมล