การปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 1780

590611 news4
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันเป็นคณะทำงาน"ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์"

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิ.ย.2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

590611 news2

590611 news3

 

 

พิมพ์