จับมือภาคีเฝ้าระวังสื่อสุขภาพ

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 1741

590712 news
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)ร่วมมือกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการด้านการเฝ้าระวังเท่าทันสื่อโดยเฉพาะประเด็น ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยมุ่งเน้นสร้างแกนนำเยาวชน

พิมพ์