รู้จักสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 9804

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ก่อตั้งปี พศ. 2549 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ในช่วงแรกเป็นแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ใช้ชื่อย่อ สสย.

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบกลไกสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก-เยาวชน ครอบครัว อย่างยั่งยืน

1. พัฒนาคุณภาพสื่อและช่องทางสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์

2. พัฒนากระบวนการเท่าทันสื่อ

3.งานพัฒนาองค์ความรู้ รณรงค์สื่อสารสังคม

4. ผลักดันนโยบาย กฏหมาย และสร้างความร่วมมือ

 

พิมพ์