การศึกษา : โทรทัศน์สำหรับเด็กการสร้างนิสัยการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเล็ก

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 2258

จากรายงานพบว่าเด็กวัยอนุบาลใช้เวลากับสื่อเท่า ๆ กับเวลาที่ออกไปเล่นนอกบ้าน วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2547 เวลา 10.05 น. (สานักข่าว CNN)- จากกรณีศึกษาชิ้นใหม่ที่เฝ้าดูการล่อลวงของสื่อที่มีต่อเด็กเล็กพบว่า เด็กวัยอนุบาลใช้เวลาอยู่หน้าโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์เท่ากับเวลาที่ออกไปเล่นนอกบ้าน และมากกว่าเวลาในการอ่านหนังสือ

มูลนิธิครอบครัวไคเซอร์ (Kaiser Family Foundation) ได้รายงานเมื่อวันอังคารให้ทราบว่า เด็ก ๆ อายุ 6 ปีและต่ากว่านั้นใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวันในการเล่นวิดิโอเกม คอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์และวิดิโอ เท่าๆ กับเวลาที่ออกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งมากกว่าเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือโดยเฉลี่ย 49 นาที หรือมากกว่าเป็น 3 เท่า

"พวกเราพบว่าเด็กทุกวันนี้เติบโตมากับการหมกมุ่นอยู่กับสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่มีอยู่ในประเทศนี้ ตั้งแต่พวกเขายังอายุน้อยมาก" จากคากล่าวของ วิคกี้ ไรด์เอาท์ จากมูลนิธิไคเซอร์ (Kaiser's Vicky Ride out) ซึ่งเป็นนักเขียนนาของรายงานฉบับนี้ "เพียงแค่อายุ 2-3 เดือน เด็ก ๆ ก็ได้ดูโทรทัศน์ ดูวิดิโอ ใช้คอมพิวเตอร์และเล่นวิดิโอเกม" การศึกษายังพบว่าแม้แต่เด็กที่อายุน้อยที่สุดก็ยังไม่มีข้อยกเว้น เกือบสองในสามของเด็กที่อายุต่ากว่า 2 ขวบ ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงต่อวันอยู่หน้าโทรทัศน์ (สถาบันเวชกุมารแห่งสหรัฐอเมริกา-The American Academy of Pediatrics แนะนาว่าเด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ ไม่ควรดูโทรทัศน์เลย)

 

"พวกเรารู้ว่าช่วงเวลานี้สาคัญมากสาหรับพัฒนาการของเด็ก ๆ เป็นช่วงของพัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางร่างกาย" ไรด์เอาท์กล่าว

 

"แต่เราต้องมั่นใจว่าสื่อที่เด็ก ๆ ใช้นั้นไม่เพียงแต่ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก ๆ แล้ว แต่ยังส่งเสริมสนับสนุนเด็ก ๆ ด้วย"

 

โทรทัศน์ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านของเด็ก ๆ เด็กที่มีโทรทัศน์อยู่ในห้องนอนหรือบ้านที่เปิดโทรทัศน์ไว้ตลอดเวลา เด็กจะอ่านหนังสือไม่ออกจนกว่าอายุ 6 ขวบ จากกรณีศึกษาพบว่า เด็กอายุตั้งแต่ 4-6 ขวบ ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดูโทรทัศน์ตลอดเวลา มีเด็กจานวน 34% ที่สามารถอ่านหนังสือได้เปรียบเทียบกับเด็กในอายุเท่ากันที่ไม่ได้ดู โทรทัศน์ตลอดเวลา มีจานวน 56% ที่สามารถอ่านหนังสือได้

แต่จากการศึกษาพบว่าแม้ว่าสื่อจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น การอ่านก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเด็ก เด็กจานวนเกือบ 8 ใน 10 ใช้เวลาอ่านหนังสือประจาวันประมาณ 49 นาที เปรียบเทียบกับจานวนชั่วโมงที่อยู่หน้า


การศึกษา : โทรทัศน์สาหรับเด็ก,การสร้างนิสัยการใช้คอมพิวเตอร์ตั้ งแต่ยังเล็ก

โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์นักวิจัยของไคเซอร์ได้ทาการศึกษาทางโทรศัพท์จากการสำรวจพ่อแม่จานวนกว่า 1, 000 รายที่มีลูกอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี

จากการศึกษาไคเซอร์ค้นพบว่า :

- มากกว่า 3 เท่าของเด็กอายุต่ำ 6 ขวบ มีโทรทัศน์ในห้องนอน

- ประมาณ 1 ใน 4 มีเครื่อง VCR หรือ DVD อยู่ในห้องนอน

- 7 % มีคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องนอน

- ในแต่ละวัน เด็กอายุ 4-6 ขวบ จานวน 1 ใน 4 ใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงในการเล่นคอมพิวเตอร์ นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้ควรจะกระตุ้นความกังวลในการให้ความสำคัญกับพัฒนาการของเด็กวัยแรกเริ่ม และการดูโทรทัศน์และวิดิโออาจไปแทนที่เวลาในการมีปฏิสัมพันธ์ และการสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

จากการศึกษาในอดีตมาเป็นระยะเวลายาวนานเกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ได้เชื่อมโยง ความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็ก การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพฤติกรรม รุนแรง และผู้ชมที่เป็นเด็กเล็ก ๆ เริ่มมีจานวนมากขึ้น ไรด์เอาท์กล่าวว่าต้องมีการทาวิจัยให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าใจผลกระทบ ของโทรทัศน์ที่มีต่อผู้ชมในวัยเด็กเล็ก

 

ไรด์เอาท์กล่าวว่า "ผมขอแนะนำให้พ่อแม่เอาใจใส่ในการดูว่า ลูก ๆ ใช้เวลาไปกับสื่อเท่าไร และใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่าง ๆ เท่าไร"

 

เพื่อให้การดูโทรทัศน์เป็นไปอย่างเหมาะสม สถาบันเวชกุมารและสมาคมสุขภาพจิตแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่า พ่อแม่ควรกำหนดเวลาในการดูโทรทัศน์ของเด็ก ๆ และรายการอะไรที่เด็กสามารถดูได้ และยังให้คาแนะนาอีกว่าพ่อแม่ควรเป็นผู้เลือกรายการอย่างระมัดระวัง และช่วยลูกเลือกกิจกรรมอื่นๆ เช่นการเล่นกีฬาหรือการเล่นดนตรี

 

"พ่อแม่ควรพิจารณาดูว่าพวกเขาต้องการตั้งโทรทัศน์ไว้ในห้องนอนของลูกอายุ 3 ขวบ จริง ๆ หรือ และอาจต้องปิดโทรทัศน์เวลาที่ไม่มีใครต้องการดู"

คริสตี้ ฟีก (Christy Feig) ผู้กำกับรายการสถานีโทรทัศน์ CNN เป็นผู้มอบรายงานฉบับนี้


ข้อมูลจาก http://www.cnn.com/2003/HEALTH/parenting/10/28/tv.kids/
รุ่งนภา ศิริเลิศฤทัย แปล ภาพประกอบ จากอินเทอร์เน็ต

พิมพ์