ต้าน...การใช้แรงงานเด็ก

Fileต้าน...การใช้แรงงานเด็ก12 มิถุนายน วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

 

การใช้แรงงานเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯหมายถึงการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์(ม.45)แต่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ทำงาน

คุ้มครองเด็กด้วย Convention 182 เป็นอนุสัญญาฉบับที่ 182 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก

เกิดขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานระดับสากล ในการรณรงค์ความร่วมมือเพื่อคุ้มครองและป้องกันเด็กจากการถูกเอารัด เอาเปรียบ โดยมีการลงนามร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542 และประเทศไทยได้ร่วมลงนาม รูปแบบของการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้ายประกอบด้วย

- การทำงานเยี่ยงทาสหรือคล้ายกับทาส เช่น การขาย การขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ รวมถึงการบังคับหรือเกณฑ์เด็กเพื่อใช้ในการสู้รบ

- การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อผลิตสื่อลามก หรือเพื่อการแสดงลามก

- การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะการผลิตหรือขนส่งยาเสพติด

- งานหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็กในปี 2555 ประเทศไทยผ่านกฎกระทรวงในการปกป้องและคุ้มครองแรงงานโดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องของการจ้างงานแรงงานเด็กซึ่งกำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กที่ 15 ปี และแรงงานเด็กบนเรือประมงที่ 18 ปี จากเดิมอยู่ที่ 16 ปี

- มีการกำหนดบัญชีรายชื่องานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก

- กำหนดสภาพการทำงานที่เป็นข้อห้ามสำหรับแรงงานเด็ก

- ออกประกาศสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพสำหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว อาทิ การรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานเด็กและการจัดทำโครงการต่อเนื่องในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งและประมง


ชวนคุณ ต้าน...การใช้แรงงานเด็ก เพื่อสร้างคุณภาพพลเมืองเด็กในสังคมไทย

 

เรียบเรียงโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

ข้อมูลอ้างอิงจาก

http://www.mol.go.th/en/node/3422

http://www.thai-frozen.or.th/labor_arti04.php

พิมพ์อีเมล