พลเมืองเด็ก

info childcitizen1การพัฒนาของเด็กเล็กในช่วงเริ่มต้นวัย 2-7 ปี มีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งด้านทัศนคติ ด้านอารมณ์ และทักษะการรับรู้ทางด้านสมองระบบประสาทต่างๆ รวมไปถึงคุณภาพของความเป็นพลเมือง

1.ช่วงอายุ 2 ปี เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน จากพ่อ แม่ คนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม
2.ช่วงอายุ 3-4 ปี เริ่มขีดเขี่ยเส้นอย่างไม่เป็นระเบียบ เริ่มสร้างจินตนาการของตนเองได้ รู้จักการลงมือทำและทดลองทำด้วยตัวเอง
3.ช่วงอายุ 5-7 ปี มีการจัดระดับของสัญญาลักษณ์กับสภาพแวดล้อม รู้จักสิ่งที่เป็นตัวแทน รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น เริ่มเรียนรู้ภาษาพูดและเข้าใจความหมาย ชอบลองผิดลองถูก สามารถแยกแยะสิ่งของได้

การจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่มีคุณลักษณะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเริ่มวางรากฐานการเรียนตั้งแต่ยังเด็ก การสร้าง พลเมืองเด็ก จึงสำคัญมากเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตและเติมโตมามีสุขภาวะดีครบทุกด้านและเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม

พิมพ์อีเมล