7 แนวคิดสร้างพลเมืองเด็ก

info childcitizen2
การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สอนให้เขาจัดการตัวเอง ส่งเสริมจริยธรรม ให้มีจิตสาธารณะคุณครูและครอบครัวมีความสำคัญมากในการมีส่วนร่วมสร้าง พลเมืองเด็ก


1.เข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ เข้าใจถึงอารมณ์และฝึกการแสดงออกทางด้านอารมณ์ของตนเองได้
2.มีความรักในเพื่อนมนุษย์ แบ่งปันและสร้างสรรค์ การได้ความรักจะทำให้เด็กเกิดพลังที่จะแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับคนรอบข้าง
3. เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย ชวนเด็กๆสร้างกติการ่วมกัน ทำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างวินัยติดตัวเด็กไปตลอด
4. เข้าใจและเคารพความแตกต่างส่งเสริมให้เติบโตอย่างมีความเคารพและเข้าใจในความแตกต่างของธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์
5. จิตสาธารณะ เรียนรู้การดูแลสิ่งของที่ใช้ร่วมกันจนถึงการคิดถึงผู้อื่น
6.เรียนรู้เรื่องความมุ่งมั่นทำให้สำเร็จปลูกฝังให้เด็กๆ เอาชนะใจตนเองและคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
7.มีหัวใจใฝ่สันติวิธีการให้เด็กเรียนรู้เรื่องความอดทน ปลูกฝังให้เด็กหัดเรียนรู้จิตใจผู้อื่น จะช่วยบ่มเพาะต้นกล้าแห่งสันติวิธี

ข้อมูลจาก หนังคู่มือช่วยเด็กสร้างโลก
โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

พิมพ์อีเมล