3 วิธีเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย‬

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 6079

child citizen04การเรียนรู้เรื่องระเบียบวินัยจากคนใกล้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งการตรงต่อเวลา เก็บของเป็นที่ รักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามกฎระเบียบ


1.หัวใจของการสอนเรื่องระเบียบวินัย ความสม่ำเสมอ
2. ยึดมั่นในหลักการที่ชัดเจนว่าอะไรถูกอะไรผิด
3. ยึดหลักทางสายกลาง ไม่เข้มงวดและไม่ตามใจมากเกินไป เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ มีสิ่งที่ต้องทำและรับผิดชอบ

การจัดตารางให้เด็ก การฝึกซ้ำๆ ทำบ่อยๆ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างวินัยให้เป็นทำนองของชีวิตที่ติดตัวเด็กไปตลอด
พบกับวิธีและกระบวนการสำหรับจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ใน หนังสือช่วยเด็กสร้างโลก

ข้อมูลจาก หนังสือช่วยเด็กสร้างโลก  
ส่วนกิจรรม เรียนรู้เรื่องระเบียบวินัย
โดย ‎สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน‬
www.childmedia.net www.facebook.com/fchildmedia

พิมพ์