เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ค้าน กสทช.ออกเงินกู้ 14,300 ล้านบาท

580702 news2
วันนี้ 2 ก.ค.เครือข่ายครอบครัวและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ออกโรงต้าน กสทช. เหตุปล่อยกู้ให้กระทรวงการคลัง 14,300ล้านบาท ชี้ใช้เงินผิดประเภทและไร้การบริหารจัดการเงินที่ดีสืบเนื่องจากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 จำนวน 9 : 1 เสียง ให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยนำไปใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนเร่งด่วน มูลค่า 14,300 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว, เพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา, เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ได้มีความเห็นต่อมติของคณะกรรมการ กสทช. ว่า มติดังกล่าวเป็นการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เนื่องจากเงินจำนวนนี้ได้มาจากการประมูลคลื่นความถี่และการลงโทษปรับทางปกครองต่อผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ซึ่งมติของคณะกรรมการ กสทช.ดังกล่าวเป็นเรื่องไม่เหมาะสม รวมถึงการจัดการเงินกองทุนที่ผ่านมาไม่ได้บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

580702 news1
ทั้งนี้ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้มีการจัดประชุมหารือการดำเนินการโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ ตามวัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งก่อนการประชุมหารือดังกล่าว เครือข่ายฯ กว่า 30 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึง นางสาว สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกสทช. โดยประเด็นหลักของการยื่นหนังสือครั้งนี้ เพื่อเรียกร้องให้ กสทช.ทบทวนการปล่อยกู้เงินอย่างรอบคอบ

โดยเครือข่ายฯ มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอต่อคณะกรรมการ กสทช. ดังนี้
1.ทบทวนเหตุผลของการให้กระทรวงการคลังกู้ยืมเงินเกือบหมดกองทุนและเป็นการให้กู้ยืมแบบไม่มีเงื่อนไขพร้อมชี้แจงเหตุผลการอนุมัติต่อสาธารณะ
2.คณะกรรมการ กสทช.ไม่ควรให้กระทรวงใดๆ กู้ยืมเงินไปใช้ในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์กองทุนในอนาคตทั้งสิ้น
3.เสนอให้คณะกรรมการ กสทช. นำเงินที่เหลือ 1,000 กว่าล้านบาทมาสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น ส่งเสริมการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็ก เยาวชนและครอบครัว, ส่งเสริมกิจการที่สร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับทุกคน, สนับสนุนให้เกิดองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคด้านสื่อ เป็นต้น

พิมพ์อีเมล