เปิดโพล! ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

581129itศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2560 จากเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,172 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับทัศนคติของเด็กและเยาวชนไทยต่อพฤติกรรมการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ หรือ Cyberbullying การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

5 แนวคิดรู้เท่าทันสื่อ-รู้ทันตัวเอง ก่อนโพสต์ ไลค์ แชร์

60mediaการรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อเก่า มักพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อในแบบ "เท่าทันผลกระทบ จิตวิทยา การถูกครอบครอง ครอบงำ" และการตั้งคำถามว่าสื่อนั้นต้องการอะไรจากเรา

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ส่องพฤติกรรมการเสพย์สื่อของคนไทย

dijital tveye
กันตาร์ เวิลด์พาแนล ไทยแลนด์ (Kantar Worldpanel) บริษัทผู้เชียวชาญการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภค-บริโภคอัหรือ FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ได้เผยรายงานวิจัยเรื่อง "แนวโน้มสื่อรุ่ง สื่อร่วง" พร้อมพฤติกรรมการบริโภคสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

5 ข้อที่ไม่ควรโพสต์บนโลกโซเซียล

590615 file
ทุกวันนี้เรามาถึงจุดที่โลกโซเซียลคือโลกของการ “อวด” และการอวดสิ่งต่างๆลงบนพื้นที่ส่วนตัวดังนั้นควรระมัดระวัง เพราะเราก็ไม่รู้ว่า คนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเพื่อนของเรานั้น คนที่ติดตามเราอยู่นั้น ใครบ้างที่เป็นโรคจิต หรือเป็นมิจฉาชีพอยู่บ้าง เราไม่สามารถรู้ได้เลย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ยังพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง

Capture9

เก็บผลการสำรวจของ ดีแทค ร่วมกับ เทเลนอร์กรุ๊ป ที่สำรวจเด็กไทยจำนวนทั้งสิ้น 1,336 คน อายุระหว่าง 12-18 ปี ซึ่งอยู่ในหัวเมืองหลัก ซึ่งมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 75% และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง /สัปดาห์  (เกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน) เป็นหนึ่งในโครงการ Safe Internet พบว่า เด็กไทยกำลังเผชิญภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องการกลั่น แกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ภัยเงียบที่กำลังคุกคามและเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและถูกพูดถึง มากที่สุด โดยพบว่า

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล