ทำไมต้องมีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ทำไมต้องมีกองทุนสื่อสร้างสรรค์?

เพราะทุกวันนี้ สื่อเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนไทยกว่า23ล้านคน ใช้ชีวิตอยู่กับสื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ตมากกว่าอยู่ในโรงเรียน ซึ่งสื่อเหล่านี้มีผลต่อความคิด พฤติกรรม และค่านิยมของเด็กและเยาวชน แต่ปรากฏว่าสื่อดีเหมาะสมกับเด็กมีน้อยมาก และเด็กหลายกลุ่มเข้าไม่ถึงสื่อดีที่มีอยู่ จึงต้องมีกองทุนสื่อฯ เพื่อสนับสนุนการผลิตการเผยแพร่สื่อดี มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อของเด็กเยาวชน ครอบครัว รวมถึงส่งเสริมชุมชน สังคมร่วมพัฒนาสื่อดี ใช้สื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้น่าอยู่


พิมพ์อีเมล