มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไร

เขียนวันที่ . ฮิต: 2288

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่ออะไร

มีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่ออะไร

1.พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก-เยาวชนและครอบครัว ที่มีเนื้อหา มีคุณค่าที่หลากหลาย


2.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางในการผลิตสื่อและใช้สื่อสร้างสรรค์

ของผู้ผลิตสื่อทั้งมืออาชีพ กลุ่มอิสระต่างๆ รวมถึงสื่อโดยเด็ก-เยาวชน และสื่อในชุมชนที่หลากหลาย ทั่วถึงและเท่าเทียมมากขึ้น


3.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
รวมทั้งสร้างกลไกเรียนรู้เท่าทันสื่อ

พิมพ์