พลเมือง

เขียนวันที่ . ฮิต: 2979

พลเมือง

พลเมือง" (Citizen) หมายถึง ผู้ที่ได้รับการยอมรับให้มีสิทธิในทางกฎหมายในรัฐหรือประเทศนั้น

มีทะเบียนราษฎร์หรือเอกสารทางกฎหมาย มีสิทธิ์ทางกฎหมายในรัฐหรือประเทศนั้น มีสิทธิในการเลือกตั้ง มีสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในฐานะพลเมืองประเทศนั้น

ความเป็นพลเมือง

1.มีอิสรภาพและพึ่งตนเองได้ เป็นเจ้าของประเทศและเจ้าของชีวิตตัวเอง พึ่งตนเองได้ ไม่อยู่ใต้การครอบงำหรือความอุปถัมภ์ของใคร

2.เห็นคนเท่าเทียมกัน เคารพหลักความเสมอภาค เห็นคนเป็นอยู่ในระนาบเดียวกัน ไม่ใช่แนวดิ่ง

3.ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความแตกต่างและเคารพผู้อื่นที่แตกต่างจากตัวเอง

4.เคารพสิทธิผู้อื่น ไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของต้นไปละเมิดสิทธิ์เสรีภาพของผู้อื่น

5.รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักว่าตัวเองเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

6.เข้าใจระบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม เข้าใจความหมายของประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย เคารพกติกา และมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง

การสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง, ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2555

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน www.childmedia.net

พิมพ์