หนังสือ มองต่างแดนคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 4722

mongtandan bookจากการศึกษาบทเรียนจากนานาประเทศพบว่า การทำงานขององค์กรอิสระมักจะมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน มีความร่วมมือจากภาคธุรกิจ (co-regulation) และส่งเสริมให้ระบบควบคุมกันเอง (self-regulation)เพื่อช่วยกันดูแลสื่อกระจายเสียง (วิทยุ โทรทัศน์) และโฆษณา ส่วนสื่ออินเทอร์เน็ตนั้นยังเป็นปัญหาที่น่าหนักใจอยู่ เพราะองค์กรอิสระไม่มีอำนาจพอที่จะเข้าไปควบคุมดูแลอย่างทั่วถึง

 

 

หนังสือ มองต่างแดนคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ

องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ : จากบทเรียนนานาชาติสู่แนวทางการจัดตั้งในประเทศไทย

เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์
ค้นคว้าโดย พสุนาท สร้อยสุวรรณ
ISBN 978-616-7309-14-9
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2552
จำนวน 1,000 เล่ม

 

สนับสนุนโดย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพ์