นิทานบ้านโลมา

นิทานมีคุณค่าและประโยชน์ เป็นวิธีการให้ความรู้ที่จะทำให้เด็กสนใจเรียนรู้

สามารถจดจำและกล้าแสดงออก ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

แก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กจากตัวแบบในนิทานที่เด็กประทับใจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้เด็กๆ เข้าใจในความดี

และความงามยิ่งขึ้น สร้างนิสัยละเอียดอ่อน มองโลกในแง่ดี ช่วยสร้างสมาธิ ช่วยสร้างกระบวนการคิดและพิจารณาแก้ปัญหา

ผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้เล่าและผู้ฟัง

หาฟังกันได้จากลิงค์ด้านล่างนี้นะคะ

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/859

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/635

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/960

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/961

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/962

http://www.kidsradioclub.or.th/media/tales/963

พิมพ์อีเมล