หนังสือ รู้ทันสื่อ

เขียนวันที่ . ฮิต: 4954

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความ แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ
จากนักวิชาการที่ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 

 

ผู้เขียน

 

• นพ. ประเวศ วะสี
• ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม
• พญ. พรรณพิมล วิปุลากร
• สุชาดา จักรพิสุทธิ์
• ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
• ดร. วรัชญ์ ครุจิต
• ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
• สุภิญญา กลางณรงค์
• รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์
• นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
• สมสุข หินวิมาน
• นิมิตร พิพิธกุล
• ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
• ธาม เชื้อสถาปนศิริ
• วิลาสินี พิพิธกุล อดุลยานนท์
• แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

 

จัดพิมพ์โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

พิมพ์