ชุมชน 3 ดี

Category : พื้นที่สร้างสรรค์ - 4094 views added by admin added on 22nd February 2017
11111111110.00 out of 0 user(s)
3 ดี คือ แนวคิด ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างพลเมืองเด็กที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งหมายถึง กาย จิต ปัญญา สังคม

โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแนวคิด 3 ดีผ่านประสบการณ์ทำงานของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ทั้งนี้เพื่อหวังให้นำแนวคิด 3 ดี ไปเผยแพร่และขยายผลพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

Add Your Comments

Related Videos