รู้นะ รู้ทันสื่อ

Category : เท่าทันสื่อ - 8203 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
รู้ไหมว่าสื่อในปัจจุบันมองผู้ชมเป็นผู้บร­ิโภคมากกว่าพลเมือง และผู้ชมส่วนมากก็เลือกที่จะชมรายการโทรทั­ศน์ที่มองผู้ชมว่าเป็นผู้บริโภคโฆษณาต่างๆ รูปแบบรายการโทรทัศน์ จึงมีเนื้อหาที่เน้นโน้มน้าวให้เราจดจำและ­รู้สึกดีต่อสินค้าบริการ ในขณะเดียวกัน ก็ได้แทรกค่านิยม ทัศนคติในเรื่องต่างๆ แฝงมาด้วยเสมอ เรียกได้ว่าระบบความคิด ความเชื่อ ตัวตนตนของเราถูกประกอบสร้างผ่านสื่อ

Add Your Comments

Related Videos