เราต่างมีแสงสว่างในตัวเอง

Category : สื่อสร้างสรรค์ - 8105 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
"เพราะทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย­์เท่า­กัน เราจึงต่างมีแสงสว่างในตัวเอง" หลังการเข้าอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนกลุ่ม Rays of Youth ใช้สื่อสร้างการสื่อสาร เรื่องราวของตัวเอง และรวมกลุ่มเด็กๆ ได้อย่างน่าชื่นชม

Add Your Comments

Related Videos