เท่าทันโฆษณา

Category : เท่าทันสื่อ - 7924 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
ทุกวันนี้เรา"เลือก"ซื้อสินค้าแ­ละบริการจากอะไร "โฆษณา"มีผลต่อชีวิตเราแค่ไหน ทำไมเราต้อง "เชื่อ" ... ผลิตโดย บริษัท Idea Grow ออำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)

Add Your Comments

Related Videos