เท่าทันข่าว

Category : เท่าทันสื่อ - 8652 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
"ข่าว" สิ่งที่บอกความเป็นไปของโลกให้เรารับรู้อย­ู่ตลอดเวลา "คนข่าว" บางครั้งได้รับความเชื่อถือกว่าผู้นำประเท­ศ แต่เราเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้แค่ไหนกัน ... ผลิตโดยบริษัท Idea Grow อำนวยการผลิตโดย สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.)

Add Your Comments

Related Videos