10 ข้อปฏิบัติดูแลเด็กติดเกม - ตอนที่ 2/4

Category : เท่าทันสื่อ - 8641 views added by admin added on 10th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
10 ข้อปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกมหร­ืออินเตอร์เน็ต จัดทำโดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เผยแพร่โดย : http://www.healthygamer.net สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Add Your Comments

Related Videos