(คิด)สั้นไม่ทันสื่อ

Category : หนังสั้นเท่าทันสื่อ - 7585 views added by admin added on 18th September 2014
11111111110.00 out of 0 user(s)
รางวัลชนะเลิศ โครงการ “สั้น | ทัน | สื่อ” การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอลมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง (คิด)สั้นไม่ทันสื่อ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. นายอำพล บุญชู 2. นายพิเชษฐ์ คุ้มทรัพย์ 3. นายชญานินท์ ศรีพยัคฆ์ 4. นายธรรมนูญ พรรธะพินทุ จัดโดยสำนักงาน กสทช. ประกาศผลวันที่ 13 ธันวาคม 2556

Add Your Comments

Related Videos