สนช.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยฯ

571118 veeraสนช.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้ง กมธ.กลั่นกรอง-ปรับแก้ให้เสร็จภายใน 30 วัน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเข้าชี้แจงร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ที่ประชุม สนช.ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... ด้วยคะแนนเสียง 176 เสียง และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... จำนวน 18 คน ประกอบด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 3 คน ได้แก่ น.ส.จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มาจาก สนช.เสนอ 15 คน อาทิ พล.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รศ.วิลาสินี อดุลยานนท์ พ.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... จะดำเนินการพิจารณาเนื้อหาและสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยใช้เวลาในการพิจารณาและปรับแก้ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้เสร็จภายในทั้งหมด 30 วัน หลังจากนั้นก็จะมีการนำเสนอเข้าการพิจารณาวาระต่อไป อย่างไรก็ตามในขั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ...

นายวีระ กล่าต่อว่า ได้มอบนโยบายให้นำข้อเสนอแนะของสมาชิก สนช.ที่อภิปรายเสนอแนะในการพิจารณาวาระที่ 1 มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงให้พ.ร.บ.ฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้น อาทิ เรื่องสัดส่วนของเงินอุดหนุนของกองทุนดังกล่าว การกำหนดสัดส่วนและที่มาของคณะกรรมการพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกด้าน การกำหนดแนวทางในการส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กและเยาวชนทุกระดับ ไม่ว่าเป็นคนพิการ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ชนยาหรือว่าต่างจังหวัด รวมถึงเด็กชาวเขาด้วย ที่สำคัญในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมีการนำร่างพ.ร.บ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ...ที่เคยผ่านคณะกรรมาธิการ มาพิจารณาควบคู่กับร่างพ.ร.บ.ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช. เพื่อให้พ.ร.บ.ฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 17 พ.ย. 57

พิมพ์อีเมล