องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ

580319 001องค์กรด้านเด็กเยาวชน บุกสภา คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ หวั่นกระทบต่อกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่พึ่งผ่าน สนช. ไปเข้าทางนายทุน


วันนี้(19 มี.ค.58) เวลา11.30น. นางสาวรัตนา ปานกลิ่น ผู้ประสานงานสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคตะวันออก มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกว่า30คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ นายจุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.....เนื่องจากกังวลว่าจะเข้าทางนายทุน ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้าถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นางสาวรัตนา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนให้เกิดกลไกปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อร้าย ขยายการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆให้เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังต้องใช้เวลายาวนานถึง11 ปี กว่า พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยเหตุนี้จึงมีความเป็นห่วงและกังวลกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบจำนวน10 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ....ซึ่งมีสาระสำคัญคือยกเลิกกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเครือข่ายฯเกรงว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อการสนับสนุนและพัฒนาสื่อที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
580319 002

นางสาวรัตนา กล่าวว่า เครือข่ายฯไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยเหตุผลดังต่อนี้ 1.เชื่อว่าจะมีผลกระทบตามมาเนื่องจากไม่มีหลักประกันว่าการใช้เงินกองทุนใหม่จะเป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อที่ดีและเป็นประโยชน์สร้างการรู้เท่าทันแก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง เพราะแม้ว่า ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ จะยังคงจัดสรรเงิน ให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่วัตถุประสงค์กลับเน้นพัฒนาสื่อเพื่อดิจิทัลเป็นหลัก อีกทั้งขยายนิยามขอบเขตการใช้เงินให้กว้างขวางครอบคลุมไปถึงการกู้ยืม ลงทุนและซื้อที่ดิน ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับเจตนารมณ์และเป้าหมายของการก่อเกิดกองทุนก่อนหน้านี้ 2.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ให้ความสำคัญกับมิติทางสังคมเพราะไม่มีการระบุประเด็นที่สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้บริโภค หรือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากและมีรายละเอียดมากกว่าการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลตามที่ระบุไว้ในร่างกฎหมายเท่านั้น3.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเพียงผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ขาดองค์ประกอบผู้เชียวชาญด้านสังคมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะทำให้การบริหารกองทุน และการอนุมัติโครงการ ขาดมิติด้านสังคม

"เครือข่ายฯจึงขอคัดค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อหลักการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ควรต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ คือ วัตถุประสงค์การใช้เงินต้องชัดเจน ตรงกับเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน เป็นไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่อที่ดี การรู้เท่าทันสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง กว้างขวาง เป็นธรรม บนหลักการที่มีธรรมาภิบาลและโปร่งใสตรวจสอบได้ และต้องไม่ละเลยมิติทางสังคม และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย โดยคำนึงถึงและให้ความสำคัญลำดับแรกต่อผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและมีจำนวนมากถึง1ใน3 ของประชากรทั้งประเทศ" นางสาวรัตนา กล่าว

พิมพ์อีเมล