ผ่านพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เขียนโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน วันที่ . ฮิต: 3063

580326 newslaw
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  โดยสาระสำคัญของ พรบ. ฉบับนี้ให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(6) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(7) ดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งกองทุนนี้จะนำมาเงินมาจาก เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และอื่นๆ ตามที่ พรบ.กำหนด รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รมต. กระทรวงวัฒนธรรมเป็นรองประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน เพื่อทำหน้าที่ตาม พรบ. ได้กำหนดไว้

ข้อมูลจาก :: NBTC Rights: สิทธิของผู้บริโภคด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

ข้อมูลเพิ่มเติม :: http://nbtcrights.com/2015/03/4774

พิมพ์