ตั้ง"วสันต์ ภัยหลีกลี้"นั่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ.

590619 newsmass

วันนี้(15มิ.ย.) พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่า ที่ประชุมมีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ โดยมีผลย้อนหลังให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1มิ.ย.ที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบข้อบังคับเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ3ฉบับ ได้แก่1.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อฯ2.ข้อบังคับว่าด้วยการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน และ3.ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนภารกิจกองทุนพัฒนาสื่อฯ ปี2559 ช่วงเดือน มิ.ย.-ธ.ค.และเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,สร้างระบบและความเข้มแข็งขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม ,สร้างความเข้มแข็งให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวในทุกภูมิภาคของประเทศ มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ ตลอดจนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2560-2564 เพื่อพัฒนากองทุน ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสื่อฯจะเสนอแผนดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป.


ข่่าวจาก นสพ.เดลินิวส์วันที่ 15 มิ.ย. 59

พิมพ์อีเมล