ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.

580202law mass
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ที่ผ่านการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 

พิมพ์อีเมล