สนับสนุนทุนโครงการพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ในชุมชนแออัด

590706 pic2
ขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน

พื้นที่และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ในชุมชนแออัด

สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประจำปีงบประมาณ 2559

-------------------------------------------------------------------------

1. ความเป็นมา
ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2558-2560) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า "ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุภาวะ" โดยมีพันธกิจหลักคือ"จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ"

แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ภายใต้การดูแลของสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ดำเนินงานตามเป้าหมายแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และเป้าหมายตามทิศทาง ๑๐ ปี สสส. โดยในปี 2559 แผนฯมีจุดเน้น คือ

การส่งเสริมให้ทุกคนมีขีดความสามารถในการเข้าถึงระบบสื่อที่มีสุขภาวะ และมีโอกาสได้เรียนรู้ตามวิถีสุขภาวะทางปัญญา โดยแผนฯ จะให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ๓ ลำดับแรก คือ กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนครอบครัว ผู้สูงอายุ และกลุ่มด้อยโอกาส และขับเคลื่อนงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์ "เมือง ๓ ดี" (เมืองที่มีสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิปัญญาที่ดี) ทั้งในบริบทเมืองและชนบท

สำนัก 5 จึงได้เพิ่มช่องทางการสนับสนุนในรูปแบบ "พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชนแออัด" เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเด็กและเยาวชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นในชุมชน เน้นการทำงานด้วยจิตอาสา พร้อมกับสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีอิสระทางความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งให้เกิดการตื่นตัว ตื่นรู้ และเป็นพลังทางบวกที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง และเกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชน

กระบวนการทำงานสื่อเด็กเยาวชน พบว่ากระบวนการสร้างเมือง 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี) เป็นกระบวนการทำงานเชิงบวก เป็นการเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กเป็นผู้ดำเนินการเอง เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง ทำให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางให้เด็กเข้าถึงสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ทำให้เกิดทักษะการใช้ประโยชน์จากสื่อ การเท่าทันสื่อ เนื่องจากเป็นกระบวนการเชิงบวกที่เป็นรูปธรรมง่ายๆคนในชุมชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทำให้มีการลดทอนพื้นที่เสี่ยงลง ทำให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายเมืองสื่อสร้างสรรค์โดยชุมชนเป็นผู้ผลักดัน มีความยั่งยืน

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเด็กเยาวชนในชุมชนแออัด โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และผู้คนจากสหสาขาอาชีพในสังคม

2.2 เพื่อให้เกิดการขยายแนวคิดการโดยใช้กระบวนการ 3 ดี คือ พื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมและเข้มแข็ง

 

3. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและ เยาวชน ในชุมชนแออัด

 

4.นิยามศัพท์/ความหมายในเชิงปฏิบัติการ
พื้นที่ดี หรือ พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง การทำให้เกิดพื้นที่ในเชิงกายภาพและพื้นที่ในลักษณะอื่นๆเช่น พื้นที่สื่อ พื้นที่ทางสังคม ฯลฯ ซึ่งเด็กเยาวชน หรือทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นพื้นที่ทำให้เกิดความสุข มีการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เสริมพลังทางบวกให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสันติ

สื่อดี หมายถึง สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ เช่น สื่อศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน หุ่นเงา สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ขนม อาหารพื้นบ้าน ของเล่นพื้นบ้าน ตำนาน ประวัติศาสตร์ สื่อที่เป็นบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน สื่อกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เช่น ค่าย กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นเต้น และยังรวมถึงสื่อออนไลน์สมัยใหม่ สื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม รวมถึงสื่อกิจกรรมในระดับต่างๆทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

ภูมิดี หมายถึง ภูมิปัญญาในการฉลาดรู้ ซึ่งหมายถึง การเท่าทันสื่อ เท่าทันตัวเอง เท่าทันสังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเอง ครอบครัว และชุมชน ในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คำว่า "ภูมิดี" ยังหมายถึง การใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกัน มีความมั่นใจและภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน และของชุมชน

พลเมือง หมายถึง พลเมืองใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม 2)พลเมืองที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม 3)พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคม

• สหสาขาอาชีพ หมายถึง การที่ผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกัน แบ่งปันความรู้ แนวคิด เครื่องมือ ประสบการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน เช่น ศิลปิน พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร สถาปนิก ฯลฯ

ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น มีสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ต่ำกว่ามาตรฐานของการอยู่อาศัย อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพจิต ผู้อยู่อาศัยมีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางสังคม หรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก หมายรวมถึงในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 

5. รูปแบบการดำเนินงาน
5.1 มีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม

5.2 มีกระบวนการทำงานซึ่งมีจุดเน้น ดังนี้
• สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ที่มีความหลากหลาย เป็นผู้ริเริ่ม ลงมือปฏิบัติการและมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ และเป็นผู้สื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในชุมชน
• พัฒนาให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ตามนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ ที่มีทิศทางสู่ความต่อเนื่องหรือยั่งยืน
• ดึงการมีส่วนร่วมของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน สิ่งดีๆที่มีอยู่แล้ว ทั้งที่เป็นบุคคล สถานที่ สื่อ ศิลปะ พัฒนาให้เกิดคุณค่าหรือความหมายใหม่ ที่เด็กเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย และเกิดการเรียนรู้เรื่องความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผู้อื่น
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คนในสหสาขาวิชาชีพต่างๆ เช่น นักสื่อสาร ศิลปิน ผู้รู้แขนงต่างๆในชุมชน และนอกชุมชน ฯลฯ

5.3 ภารกิจของโครงการ ครอบคลุมงาน ดังนี้
• จัดกระบวนการที่เด็กเยาวชนได้คิด วางแผน ลงมือทำจนสำเร็จ มีความสุข และได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง และได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชน
• เด็กเยาวชนได้ลงมือสำรวจชุมชน ค้นหาของดีในชุมชน และปัญหาในชุมชน
• ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวใช้สื่อ ศิลปะ ในการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ และสื่อสารในชุมชน ดังนั้นจึงต้องดึงความร่วมมือของศิลปิน นักสื่อสารแขนงต่างๆมาร่วมกับเด็กเยาวชนในการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์
• พัฒนาให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่ที่เด็กเยาวชนได้สื่อสารให้ผู้ใหญ่เห็นคุณค่าและยอมรับความสามารถของเด็กเยาวชน
• หาแนวร่วมที่เป็นคนในชุมชน ทั้งร่วมกิจกรรม ร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนาเด็ก เป็นแกนนำที่จะคอยกระตุ้นคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเป็นผู้ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดให้กับเด็กได้
• เชื่อมประสานคน ทรัพยากรภายนอก เพื่อมาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และชุมชน
• มีการสังเกต เก็บข้อมูลและวัดผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กเยาวชน ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน

7. งบประมาณสนับสนุน ภายในกรอบขั้นต่ำสุด 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยสนับสนุนจำนวน 10 โครงการ

8. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
     8.1 ต้องผ่านการเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการประกาศโครงการฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จึงจะมีสิทธิเสนอโครงการมายัง สสส.โดยส่งแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเพื่อยืนยัน (โดยผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมเอง)
     8.2 เป็นบุคคล(ที่มีองค์กรหรือหน่วยงานรับรอง) กลุ่มบุคคลที่จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล องค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในเชิงธุรกิจ และยึดแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะเป็นหลักในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
     8.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
     8.4 มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบผลงานหรือประสบการณ์ดำเนินงานมาให้พิจารณา
     8.5 มีศักยภาพในการดำเนินงานและมีแผนปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จและความยั่งยืน
     8.6 มีความพร้อมในการดำเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลาและมีทีมงานที่สามารถทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

 

9. เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการของ
     9.1 มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาสำคัญและแนวทางดำเนินงานตามรายละเอียดข้างต้น
     9.2 สนับสนุนโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเน้นการดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ชัดเจน (ไม่สนับสนุนโครงการที่มีเฉพาะกิจกรรมการอบรม)
     9.3 ใช้แบบเสนอโครงการของ สสส. (ในข้อ 10) และเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด
     9.4 คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปรียบเทียบกับโครงการต่างๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนภายในรอบเดียวกัน เพื่อให้การสนับสนุนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
     9.5 กรณีที่มีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด สสส.สงวนสิทธิ์พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการที่เสนอเข้ามาถึง สสส. ก่อน (ดูจากหลักฐานวันประทับตราไปรษณีย์)
     9.6 สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันทีหากพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง
     9.7 สสส.ให้ความสำคัญกับผู้เสนอโครงการที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.
     9.8 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจดำเนินงานให้จัดทำเอกสารตามรายการ ดังต่อไปนี้

10.1 ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงาน มีความยาวไม่เกิน 15หน้าขนาดA4 ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

1) ชื่อโครงการ ควรสื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการได้อย่างกระชับ และสื่อถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

2) ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ควรวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชื่อมโยงมาสู่แนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น

3) วัตถุประสงค์ ระบุให้ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล

4) กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ ระบุรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินงาน

5) ตัวชี้วัดโครงการ ระบุตัวชี้วัดผลที่จะเกิดขึ้นและระบุวิธีการวัดผลให้ชัดเจนโดยตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

6) ระยะเวลาของโครงการ ระบุช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด (12 เดือน)

7) แผนการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องต่อการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภายใต้กรอบระยะเวลา (ดังตัวอย่างตาราง)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  1. ………
                         
  1. ………
                         

รวมงบประมาณ

 

8) การบริหารโครงการ แสดงผังโครงสร้างการบริหารโครงการ ให้เห็นองค์ประกอบของทีมงานที่จะร่วมบริหารโครงการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานในภารกิจต่างๆ พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

9) งบประมาณ กำหนดกรอบในภาพรวมออกเป็น หมวดกิจกรรมต่างๆ(85-90%) และหมวดค่าตอบแทน ผู้รับผิดชอบ ทีมงาน ค่าบริหารจัดการ (ต้องไม่เกิน 15%) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณในทุกส่วนที่แสดงให้เห็นเป็นหน่วยนับและตัวคูณ ที่ชัดเจน เช่น ค่าอาหาร มื้อละ 150 บาท x 2 มื้อ x 10 คน = 3,000 บาท ทั้งนี้ควรระบุการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณสมทบการดำเนินงานจากแหล่ง อื่นไว้ประกอบการพิจารณา

10) การกำกับติดตามและการประเมินผล ระบุวิธีการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแนวทางในการเผยแพร่และขยายผล

11) ประวัติและผลงานของผู้รับผิดชอบโครงการและ/หรือองค์กรรับทุน ระบุประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ และขององค์กรที่รับทุน พร้อมรายละเอียดที่อยู่และการติดต่อ

11. เงื่อนไขโครงการฯ ที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน

11.1 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เกิดผลในระยะสั้น เช่น การจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว

11.2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

11.3 มุ่งเน้นการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงซ่อมแซม การจัดทำสิ่งก่อสร้าง

11.4 มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรหรือการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไร การให้รางวัล การจัดซื้อรางวัล

11.5 มีการบริการให้ลักษณะสงเคราะห์ หรือให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโดยใช้ทุนที่ได้รับจากสสส.ไปดำเนินการดังกล่าว

11.6 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

12. วิธีการส่งโครงการ ผู้ที่สนใจให้จัดส่งเอกสารตามหัวข้อที่ 10 และจัดทำสำเนาเอกสาร 8 ชุดพร้อมCD ที่มีไฟล์ดิจิตอล ส่งมาที่

นางสาวโสภิดา โพธิธีรบุตร
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)
เลขที่ 6/5 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ชุมชนแออัดในเมือง)

13. กำหนดการ

13.1 ประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

13.2 เปิดรับข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2559

13.3 ประกาศผลการสนับสนุน : ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2559

13.5 เริ่มดำเนินงาน : ภายในเดือนกันยายน 2559

หมายเหตุ: ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการ อาจมีการเชิญผู้ดำเนินงานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการ

 

14.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวโสภิดา โพธิธีรบุตร

โทร. 089-0337077

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์อีเมล