สนับสนุนทุนโครงการพัฒนา ”นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ”

590706 pic
ประกาศขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนา "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health)
สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประจำปีงบประมาณ 2559
________________________________________

ความเป็นมา

• สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ได้สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงเด็ก–เยาวชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบครอบครัว ระบบการศึกษา กระบวนการการเรียนรู้และถ่ายทอดทางสังคมแบบในอดีต ก้าวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดช่องว่างของการถ่ายทอดการเรียนรู้ เด็กเยาวชนใช้เวลาอยู่กับสื่อมากกว่าอยู่ในห้องเรียน มีสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ต่อเด็กเยาวชนเผยแพร่อย่างรวดเร็วกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อใหม่ที่หลอมรวมสื่อรูปแบบต่างเข้าด้วยกันยากต่อการควบคุมกำกับดูแล ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ และระบบสังคม ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ และนำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและสังคม ในขณะที่ธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อเติบโตอย่างรวดเร็วและมุ่งแข่งขันเพื่อสร้างผลกำไรเป็นหลัก

• วิถีชีวิตของเด็กเยาวชน นอกจากจะใช้เวลากับการเสพย์สื่อมากขึ้น ยังพัฒนาตนเองเป็นผู้สื่อสารมากขึ้น แต่ด้วยความจำกัดด้านทักษะและประสบการณ์ชีวิต ขาดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและไม่เท่าทันสื่อ ในขณะที่สังคมไทย กำลังเผชิญปัญหาและความท้าทายหลายด้าน ในการตอบสนองต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่รายล้อมรอบตัว การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างและเข้าถึงสุขภาวะองค์รวมทั้งมิติกาย จิต สังคม และปัญญา จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบให้เป็นกระบวนการสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เด็ก เยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีทักษะชีวิต สำนึกสุขภาพรู้เท่าทันสื่อ รู้จักและเท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม รู้จักสิทธิและทำหน้าที่ในการร่วมพัฒนาสังคมเพื่อสุขภาวะ

• การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ให้เป็น "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health) เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ (Active Citizen) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่สามารถสร้างทักษะภูมิคุ้มกันทางสื่อและสุขภาวะตลอดชีวิต ทุกที่ ทุกเวลา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก มีความใส่ใจต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีพลเมืองตื่นรู้ และพลเมืองที่เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ จึงเป็นหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่การทำให้ทุกคน ทุกสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในทุกที่ ทุกเวลา ต่อไปในอนาคต

• แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระบบสื่อเพื่อสุขภาวะที่จะเอื้อให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการเข้าถึงวิถีพัฒนาและเรียนรู้เพื่อสร้างสุขภาวะ จึงได้เพิ่มช่องทางการสนับสนุนในรูปแบบ " นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ " เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสร้างสื่อ แสดงพลังความคิดอย่างสร้างสรรค์ในการใช้สื่อร่วมพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม กระบวนการทำงานที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ฝึกฝน ลงมือทำ พบว่า เมื่อกลายมาเป็นผู้สร้าง เด็กและเยาวชนจะเข้าใจพฤติกรรมของการเปิดรับสื่อ รู้จักตนเอง รู้จักสื่อ มีทักษะรู้เท่าทันสื่อ เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีเวทีให้ได้แสดงออก ก็สามารถแสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ยิ่งมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดพื้นที่เชื่อมโยงเครือข่ายจะยิ่งก่อให้เกิดความกระตือรือร้น มีพลังร่วมสร้างสรรค์สังคมมากขึ้น

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนคณะบุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพ "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขยาย การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพเพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเด็ก เยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ได้มีทักษะในการผลิตสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และหรือชุมชนสังคมรอบตัว
2. เพื่อให้เกิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์และหรือกลไกในการสื่อสาร ที่เผยแพร่ผลงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะของเด็กและเยาวชน สู่สาธารณะในวงกว้าง
3. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือหนุนเสริมการดำเนินงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ อย่างต่อเนื่อง

 

ผลที่คาดหวังจากการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ
1. เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคล และเกิดการพัฒนาวิถีสุขภาวะแบบองค์รวมในพื้นที่ ชุมชน สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร
2. เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันทางสื่อและสุขภาวะ ตระหนักถึงคุณค่าและเป้าหมายของตนและผลงานสื่อ ในการเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือหนุนเสริมการดำเนินงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะอย่างต่อเนื่อง

 

คำนิยามเชิงปฏิบัติการ
นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพและทักษะในการใช้สื่อและการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง และหรือแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ และนำไปสู่การมีภูมิรู้เท่าทันสื่อเท่าทันสุขภาวะ มีหลักคิดในเชิงวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหาและสถานการณ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์
• กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือ ช่องทาง และเป้าหมายของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่นำไปสู่การดำรงชีวิตที่ดี มีสุขภาวะของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการใช้สื่อแบบผสมผสานกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อหนังสั้น สื่อศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน ละครหรือนิทานพื้นบ้าน หุ่นเงา หุ่นเชิด ซึ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำนานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษาถิ่น วิถีชาติพันธุ์ สื่อที่เป็นบุคคล เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ศิลปินพื้นบ้าน ผู้นำชุมชน สื่อกิจกรรมที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้ เช่น ค่ายพัฒนาศักยภาพ เวทีและกิจกรรมการละเล่นที่ผสมผสานกับกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และยังรวมถึง สื่อกิจกรรมในระดับต่างๆ ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ที่เข้าถึงและสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณะ

พื้นที่สร้างสรรค์ หมายถึง การทำให้เกิดพื้นที่ในเชิงกายภาพหรือพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ เช่น พื้นที่สื่อ พื้นที่ทางสังคม ฯลฯ ซึ่งเด็กและเยาวชนหรือทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบ ในการใช้ประโยชน์ เป็นพื้นที่สร้างชุมชนแห่งความสุข สร้างการเรียนรู้ การแบ่งปัน สร้างสัมพันธภาพ เสริมพลังบวก และสันติภาพ

สุขภาวะ หมายถึง การดำรงชีพของบุคคลอย่างมีความสุขทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่เชื่อมโยงและสะท้อนถึงความเป็นองค์รวมที่เกื้อหนุนกันทั้ง 4 มิติ มิใช่เพียงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ แต่รวมถึงการมีชีวิตที่มีร่างกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยู่ในสังคม โดยที่จุดเน้นประเด็นทางกาย คือ ลดปัญหาหรือปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ลดการบริโภคอาหารที่มีความหวานมันเค็มสูง เพิ่มปัจจัยเสริม เช่น มีกิจกรรมทางกาย มีการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น ผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง จุดเน้นประเด็นทางจิต คือ จิตใจที่เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด มีสติ มีสมาธิ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ จุดเน้นประเด็นทางสังคม คือ การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำงาน ในสังคม เข้าใจยอมรับความเห็นที่แตกต่าง การทำงานร่วมกันเป็นทีม จุดเน้นประเด็นทางปัญญา คือ จิตที่พัฒนาให้มั่นคง ด้วยคุณธรรม เมตตากรุณา ปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็นจริง มีความรับผิดชอบ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตสาธารณะ จิตอาสาต่อผู้อื่น ชุมชนและสังคม

 

รูปแบบการดำเนินโครงการ
1. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สร้างเสริมสุขภาวะ เช่น มีเครื่องมือ คู่มือ มีเทคนิคปฏิบัติ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการติดตาม ประเมินผล ฯลฯ
2. สนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นผู้ร่วมริเริ่ม ลงมือปฏิบัติการ โดยใช้กระบวนการสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างพื้นที่สื่อสารเพื่อขยายการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ และพัฒนาให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่มีความต่อเนื่อง หรือยั่งยืน
3. มีการสร้างความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น องค์กรสื่อ ช่องทางการสื่อสาร หน่วยงานรัฐ อง๕กรชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการหนุนเสริมการดำเนินงานของนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ และสร้างเครือข่ายเด็กเยาวชนที่เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะให้เกิดการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
4. มีเวทีถอดบทเรียนจากกระบวนการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับเด็ก เยาวชน มีการจัดการความรู้เป็นสื่อชุดประสบการณ์สำหรับการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ ซึ่งถือเป็นผลงานที่ต้องมีและส่งมอบเมื่อปิดโครงการด้วย

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน 12 เดือน

งบประมาณสนับสนุน ภายในกรอบขั้นต่ำสุด 500,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยสนับสนุนโดยรวมไม่เกิน 10 โครงการ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอโครงการ
1) ต้องผ่านการเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการประกาศโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น.ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จึงจะมีสิทธิเสนอโครงการมายัง สสส. (โดยผู้เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมเอง)
2) เป็นบุคคล(ที่มีองค์กรหรือหน่วยงานรับรอง) กลุ่มบุคคลที่จดทะเบียนเป็นคณะบุคคล (มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) องค์กรภาครัฐ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในเชิงธุรกิจ หรือมีการดำเนินงานในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ยึดแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะเป็นหลักในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน
3) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบผลงานหรือประสบการณ์ดำเนินงานมาให้พิจารณา
5) มีศักยภาพในการดำเนินงานและมีแผนปฏิบัติการที่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จและความยั่งยืน เช่น ผู้บริหารองค์กร/ผู้บริหารในท้องถิ่นสนับสนุนให้ดำเนินงาน
6) มีเวลาและทีมงานที่พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

 

เงื่อนไขโครงการฯที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน
1) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เกิดผลในระยะสั้น เช่น การจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว
2) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจหรือการเมืองที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
3) มุ่งเน้นการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงซ่อมแซม การจัดทำสิ่งก่อสร้าง
4) มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรหรือการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไร การให้รางวัล การจัดซื้อรางวัล
5) มีการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ หรือให้บริการด้านการรักษาพยาบาล
6) ตรวจพบว่ามีประวัติการทำงานที่ไม่ควรสนับสนุน

 

เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการ
1) รายละเอียดโครงการครบถ้วนชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาสำคัญและแนวทางดำเนินงานตามรายละเอียดข้างต้น
2) ความคิดสร้างสรรค์ของโครงการที่ตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ชัดเจน
3) ใช้งบประมาณที่เหมาะสม คุ้มค่า พอเพียง สมเหตุสมผล และหากมีทุนองค์กรอื่นสมทบหรือบูรณาการร่วมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) ผู้เสนอโครงการมีศักยภาพ มีความพร้อม และมีประสบการณ์
5) การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การจัดทำข้อเสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการต้องจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยเขียนเนื้อหาให้ครบทั้ง 12 หัวข้อ ดังนี้

1) ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการให้สื่อความหมายถึงภาพรวมของสิ่งที่จะดำเนินงาน และสื่อถึงการสร้างเสริมสุขภาพ โดยควรมีความกระชับและชัดเจนเข้าใจได้ง่าย
2) ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ระบุสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในภาพรวมและในพื้นที่ที่จะดำเนินงาน พร้อมเชื่อมมาสู่ความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
3) วัตถุประสงค์ ระบุให้ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประกาศ
4) กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ ระบุกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และจำนวน รวมทั้งกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินงานให้ชัดเจน
5) ตัวชี้วัดโครงการ ระบุการวัดผลให้ตอบวัตถุประสงค์โครงการ และมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา ปี 59 ดังตัวอย่างการกำหนดตัวชี้วัด เช่น
• เกิดพื้นที่ องค์กร และ/หรือชุมชน ที่จัดให้มีกระบวนการพัฒนา"นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health) เพื่อการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 10 พื้นที่หรือองค์กร
• เกิดกระบวนการพัฒนา "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health)ที่เอื้อให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม 10 กรณี
• เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือกลไก เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านพัฒนา "นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health) ในสถานศึกษาหรือชุมชน 20 แห่ง

6) ระยะเวลาของโครงการ ระบุช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินงานจนกระทั่งสิ้นสุดไม่เกิน 12 เดือน
7) แผนการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา และงบประมาณ (ดังตาราง)

กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.....................................

                       

......

2.....................................

                       

…...

3…………………………..

                       

……

รวมงบประมาณ

......

8) การบริหารโครงการ แสดงผังโครงสร้างในการบริหารโครงการ ให้เห็นสายการบริหารของผู้รับผิดชอบและทีมงานในระดับต่างๆ พร้อมระบุรายชื่อและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

9) งบประมาณ กำหนดกรอบในภาพรวมออกเป็น หมวดกิจกรรมต่างๆ (85-90%) และหมวดค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบ ทีมงาน ค่าบริหารจัดการ (ต้องไม่เกิน 10-15%) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณในทุกส่วนที่แสดงให้เห็นเป็นหน่วยนับและตัวคูณที่ชัดเจน เช่น ค่าเอกสารการประชุม 100 บาท x 10 ชุด = 1,000 บาท ทั้งนี้ ควรระบุการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณร่วมสมทบการดำเนินงานจากแหล่งอื่นไว้ประกอบการพิจารณา

10) การกำกับติดตามและการประเมินผล ระบุวิธีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าเทียบกับตัวชี้วัดที่กำหนด

11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ และความยั่งยืนหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงาน ระบุความคาดหวังถึงผลที่จะทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแนวทางการเผยแพร่ขยายผลและแผนการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้น

12) รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน และองค์กรรับทุน ระบุรายละเอียดที่อยู่ การติดต่อ ประวัติการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา และหากรับทุนโดยหน่วยงานหรือองค์กร ให้ระบุรายละเอียดที่อยู่ การติดต่อ และประวัติผลงานที่ผ่านมาขององค์กร

ตัวชี้วัดของแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (ใช้ประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดของโครงการฯ)

เป้าหมายระดับชาติ และทิศทาง 10 ปี ของ สสส.

1) เพิ่มสัดส่วนของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีความสุขในการดำรงชีวิต

เป้าหมายระดับแผน (เฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการ)

1) เกิดพื้นที่ องค์กร และ/หรือชุมชน ที่จัดให้มีพื้นที่สุขภาวะทางปัญญา หรือพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เฉลี่ยรวม 20 พื้นที่หรือองค์กร

2) งานสื่อสารและกิจกรรมของการสร้างเสริมระบบสื่อที่มีสุขภาวะ และวิถีสุขภาวะทางปัญญา ที่เอื้อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงวิถีชีวิตสุขภาวะและเติบโตทางปัญญา 40 กรณี

3) เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือกลไก เพื่อสร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์และวิถีสุขภาวะทางปัญญา ในสถานศึกษาหรือชุมชน 200 แห่ง


วิธีการส่งโครงการ ผู้ที่สนใจให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ และจัดทำสำเนาเอกสาร 8 ชุดพร้อมCD ที่มีไฟล์ดิจิตอล ส่งมาที่

นางสาวเกวรินทร์ ศิลาพัฒน์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เลขที่ 979/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

วงเล็บมุมซอง :เสนอโครงการ"นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health)

 

กำหนดการ

ประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการ: 11 กรกฎาคม 2559

เปิดรับข้อเสนอโครงการ: บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลการสนับสนุน: 9 สิงหาคม 2559

เริ่มดำเนินงาน: เดือนกันยายน 2559

หมายเหตุ: ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการ อาจมีการเชิญผู้ดำเนินงานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวเกวรินทร์ ศิลาพัฒน์

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โทร. 02-298-0988, 096-859-5714

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิมพ์อีเมล