สสย.ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

600201 news2
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชนร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เข้าเยี่ยมโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) และโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมพลเมืองประชาธิปไตย

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ติดตามและวางแผนเยาวชนเฝ้าระวังรู้เท่าทันสื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพ

603101 news1
วันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา(กพย.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.ร่วมเวทีเสวนา เด็กไทย 4.0 ออนไลน์ร้ายหรือดี? ขึ้น

591221 news1
21 ธ.ค. 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในการนี้ทางคณะติดตามการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพมติเด็กกับสื่อ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

สสย.ร่วมเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

591209 news3
8 ธ.ค. 2559 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในฐานะคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล