นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

600331 MIDL3
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 60 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์ประสานงานการศึกษาเพื่อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Thai Civic Education) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักการศึกษากับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล" ให้กับกลุ่มนักการศึกษาหลากหลายสาขากว่า 13 สถาบันในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดประชุมในครั้งนี้เพิ่อเสริมความรู้และขยายแนวคิดMIDL สู่การจัดการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน หลักสูตร และกิจกรรม รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการทำงานและขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวร่วมกันของกลุ่มนักการศึกษา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

600331 MIDL1


600331 MIDL2

600331 MIDL4

พิมพ์อีเมล