14 แรงบันดาลใจก่อการดีพื้นที่สร้างสรรค์

cover หนังสือรวบรวมการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ 14 พื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ดี นั้นคือ สื่อดี  พื้นที่ดี และ ภูมิดีกระบวนการการทำงานของชุมชน 3 ดี มีความหลากหลายแตกต่างตามบริบทของพื้นที่ ทั้งพื้นที่เล่น พื้นที่การเกษตร พื้นที่สื่อ พื้นที่เรียนรู้ของเด็กเยาวชน ชุมชน และ
พื้นที่ทางสังคม ซึ่งใช้พื้นที่และสื่อเป็นช่องทางและเครื่องมือพัฒนาให้เกิดพื้นที่สุขภาวะของเด็กเยาวชน รวมถึงเดก็ ในสภาวะยากลำบากกล่มุ ต่างๆ ตามความต้องการของชุมชน

โดยความตั้งใจของคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จากบทเรียนการทำงานของหลายพื้นที่ ได้มีการขยายผลแนวคิดและกิจกรรมออกไปอย่างกว้างขวาง ด้วยการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย แสวงหาความร่วมมือสนับสนุนจากชมุ ชนและองค์กรท้องถนิ่ บรู ณาการส่รู ะดบั นโยบายและความร่วมมอื ในระดบั ท้องถนิ่
ระดับจังหวัด ระดับชาติ สร้างนวัตกรรมต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์ในหลายรูปแบบ เช่นพื้นที่สุขภาวะเพื่อเสริมพลังผู้ขาดโอกาส เป็นต้น

ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดและต้นแบบชุมชน 3 ดีนี้ จะเป็นจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังที่สามารถกระเพื่อมให้เกิดปัจจัยแวดล้อมทางสังคมที่สร้างสุขภาวะให้เด็กเยาวชนทั้งสังคม

คลิกดาวโหลดที่นี่ค่ะ

พิมพ์อีเมล