Up

งานวิจัย

 รวบรวมงานศึกษาวิจัยจาก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และภาคีเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก ท่านสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ เพียงให้อ้างแหล่งที่มาของข้อมูล และขอเชิญชวนให้ช่วยกันแนะนำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสื่อเพื่อเด็กร่วมกันค่ะ


การวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์
การวิจัย เรื่องรู้เท่าทัน ละคร ไทย สรุปผลการวิจัยเบื้องต้น
รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 1
รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 2
รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 3
รายงานการวิจัย เรื่อง สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เล่ม 4
รายงาน ผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 1 เรื่องรายการละครโทรทัศน์
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ รอบที่ 2 เรื่อง “ภาพตัวแทนและความสมดุลในรายการข่าวโทรทัศน์กับบทบาทในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย
จอตู้ต่างแดน
รายงานผลการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม รอบที่ 3 รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก
รายงานผลการศึกษา กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ : บทสำรวจสถานภาพและก้าวต่อไป
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก ครั้งที่ 1
จูนหาคลื่นวิทยุเด็ก
 
 
Powered by Phoca Download