ข่าว Update

เยาวชนประกาศใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์

591209 news
เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน ในงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 ภายใต้หัวข้อ "Be Smart & Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิ... ออนไลน์"

โดยนายปุณณพัทธ์ อรุณิชย์ตระกูล ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ของเด็กและเยาวชน พร้อมยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลมีใจความว่า พวกเราจะใช้สื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณและจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะเฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ และจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม

พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า หัวข้อเวทีสิทธิเด็กปีนี้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ที่เด็กและเยาวชนเคยเสนอให้รัฐบาลปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อ จนเป็น ที่มาของร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560-2564 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้น และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กและเยาวชนปวารณาตัวในการขับเคลื่อนปกป้องคุ้มครองและสร้างความตระหนักการใช้สื่อออนไลน์ด้วยตนเองเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระรัฐ และจะเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองที่ดีที่สุด.

พิมพ์อีเมล